Zijn er houseparties in de hel?

Ik hoor wel eens mensen over de hel spotten: het is er lekker warm, het is er gezellig. Vergeet het maar. Er zijn geen houseparties in de hel. Wie in de hel komt zal eeuwig alleen zijn, eeuwig in de duisternis, eeuwig in de pijn, zonder enige hoop op redding. Wie daar is, is voor eeuwig gescheiden van God, de bron van licht en leven. Zonder God bevind je je in de duisternis en heb je geen leven. Daarin kan verandering komen. Op de eerste bladzijde van de Bijbel staat het al: er was duisternis, totdat God sprak: daar zij licht. Genesis 1 vers 1-3 -> ‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: Er zij licht; en er was licht.’ God wil nog steeds licht geven in de duistere harten van mensen. Daarvoor zond Hij zijn Zoon. Wie in Hem gelooft komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Johannes 5 vers 24 -> ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven.’

De hel – het eeuwige vuur

Het lijkt me goed je toch nog een paar dingen over de hel te vertellen. Voor de hel worden verschillende benamingen gebruikt: de vuuroven, Mattheüs 13 vers 42, 50 -> ‘en zij zullen hen in de vuuroven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.’ het eeuwige vuur, Mattheüs 18 vers 8 -> ‘Als nu uw hand of uw voet u een aanleiding tot vallen is, hak die af en werp die van u; het is beter voor u verminkt of kreupel het leven in te gaan, dan met twee handen of met twee voeten in het eeuwige vuur te worden geworpen.’ het onuitblusbare vuur, de hel. Markus 9 vers 43 -> ‘En als uw hand u een aanleiding tot vallen is, hak die af; het is beter voor u verminkt het leven in te gaan, dan met twee handen naar de hel te gaan, naar het onuitblusbare vuur.’ Het eeuwige vuur van de hel, ofwel de poel van vuur, is bereid voor de duivel en zijn engelen. Mattheüs 25 vers 41 -> ‘Dan zal Hij ook zeggen tot hen die aan zijn linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid.’ Openbaring 20 vers 10 -> ‘En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel waar zowel het beest als de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid.’ Dat niet slechts engelen, maar ook mensen hierin zullen worden geworpen en dus tot in eeuwigheid in het gezelschap van de gevallen engelenvorst zullen verkeren in het onuitblusbare vuur, is te wijten aan het feit dat zij zich tijdens hun leven hier op aarde niet hebben afgewend van de vorst en de god van deze wereld, die hun gedachten heeft verblind. 2 Korinthiërs 4 vers 3, 4 -> ‘Als ons evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan; in wie de god van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen heeft verblind, opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.’

De hel – de buitenste duisternis

Een andere voorstelling van de hel is die van de uiterste en buitenste duisternis, waar het geween is en het tandengeknars Mattheüs 8 vers 12 -> ‘de zonen van het koninkrijk echter zullen worden uitgeworpen in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.’ Mattheüs 22 vers 13 -> ‘Toen zei de koning tot zijn dienstknechten: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.’ Mattheüs 25 vers 30 -> ‘En werpt de nutteloze slaaf uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.’ 2 Petrus 2 vers 17 -> ‘Dezen zijn waterloze bronnen en nevelen door de storm voortgedreven, voor wie de donkerheid van de duisternis bewaard wordt.’ Judas vers 13 -> ‘Dezen zijn … wilde golven van de zee, die hun eigen schandelijkheden opschuimen; dwaalsterren, voor wie de donkerheid van de duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt.’ Deze voorstelling tekent het grote contrast met de sfeer van licht en blijdschap in het huis van God de Vader, die je met een feestzaal kunt vergelijken waar een bruiloftsmaal wordt gevierd en waar men de gemeenschap geniet met God die licht is en in Wie in het geheel geen duisternis is. 1 Johannes 1 vers 5 -> ‘En dit is de boodschap die wij van Hem hebben gehoord en u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.’ In deze plaats van de buitenste duisternis is er geen lichtstraal te bekennen, er is geen hoop of uitzicht meer. De duisternis is ondoordringbaar en het is een plaats van geween, van eeuwige droefheid. Maar ook van tandengeknars – wat op wroeging kan zien, maar eveneens op boosheid, op eeuwige rebellie tegen God. Het geween en het tandengeknars is echter niet alleen kenmerkend voor de buitenste duisternis, maar ook voor de vuuroven. Mattheüs 13 vers 42, 50 -> ‘en zij zullen hen in de vuuroven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.’ Dit wijst er duidelijk op dat het bij beide beschrijvingen – zowel van het vuur als van de duisternis – om dezelfde verschrikkelijke werkelijkheid gaat.

Ga tot de Heiland!

Het is aangrijpend, maar hopelijk voor jou ook heilzaam om over deze dingen na te denken. Ik hoop vurig dat je ervan onder de indruk komt en je toevlucht neemt tot de Here Jezus.