Wij stammen van de apen af

Zo, zo dat is nogal een boude bewering. Heb je je wel eens afgevraagd of de apen daar echt blij mee zijn? Inderdaad, soms zie je mensen die jouw bewering lijken te onderstrepen.

Het gaat erom wat je gelooft

Het is trouwens een bewering, die jij hier uit. Nee, zul jij daar tegenin brengen, het is geen bewering, het is een wetenschappelijk vastgesteld feit. Ik op mijn beurt waag het om daar een forse partij vraagtekens bij te plaatsen. Ik ben zelf geen wetenschapper, maar voor mij is één ding wel heel duidelijk: of je nu in de evolutietheorie gelooft – dat wil zeggen dat je gelooft dat alles wat je ziet op een heel geleidelijke manier in miljoenen jaren zich heeft ontwikkeld tot waar we nu zijn – of dat je gelooft in een door God in zes dagen geschapen wereld, het gaat in beide gevallen om geloof. Overtuigde, maar eerlijke evolutionisten, hebben zelf ernstig gewezen op alle vage en onbewezen stellingen in de evolutieleer en op de vele gegevens die daarmee in strijd zijn.

Evolutietheorie, waarom?

Weet je waarom de evolutietheorie is uitgevonden en zoveel aanhangers heeft? Om de gedachte aan God, Die de wereld heeft geschapen en aan Wie de mens verantwoording verschuldigd is, uit te bannen. De evolutietheorie is uiteindelijk niet gebaseerd op wetenschappelijke resultaten, maar op filosofische en humanistische stellingen.

Uitgangspunt is: geloof je dat de Bijbel Gods Woord is

Het ‘evolutiegeloof’ is gebaseerd op een bepaalde levensbeschouwing. Als je het hebt over de vraag: wat is het nu: schepping of evolutie, hangt het antwoord op die vraag af van het antwoord op een dieper liggende vraag: geloof je dat de Bijbel het geïnspireerde, onfeilbare Woord van God is? Als je dat niet doet, verwerp je het feit van de schepping zoals God dat ons heeft geopenbaard. Er blijft jou niets anders over dan het primitieve, heidense evolutiegeloof.

God heeft de wereld geschapen

Ik ben er volkomen van overtuigd dat God de hemel en de aarde heeft geschapen, omdat dat zo in de Bijbel staat. Genesis 1 vers 1 : ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’ De mens is een uniek scheppingswonder van God. De mens, jij, stamt niet van de apen af, maar van God. Dat blijkt duidelijk uit Genesis 1 vers 27: ‘En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.’ en wordt bevestigd door Lukas 3 vers 38, waar de lijn van het geslacht waaruit de Here Jezus als Mens is geboren eindigt met ‘van Adam, van God’. Omgekeerd betekent dat dus, dat God Adam schiep, Adam kreeg Seth, die kreeg weer een zoon enz. En via het geslachtsregister dat in Lukas 3 vanaf vers 23 wordt gegeven, wordt dan uiteindelijk de Here Jezus geboren. Terug naar de schepping. Hebreeën 11 vers 2 zegt het zo: ‘Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is uit wat zichtbaar is.’ Was er iemand bij toen de wereld ontstond? Gód was erbij, en de Schepper van de wereld is de Schrijver van de Bijbel. De Bijbel zegt verder nog over het geloof: ‘Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen; want wie tot God nadert moet geloven dat Hij is en dat Hij een beloner is van hen die Hem zoeken’ (Hebreeën 11 vers 6). Hier gaan we nog een stap verder. Het geloof leert ons niet alleen de oorsprong van de dingen kennen, maar leert ons de Schepper kennen. Ben jij alleen op zoek naar waarheid over schepping of evolutie of ben jij ook ernstig op zoek gegaan naar de Schepper Zelf?

Geen opgang, maar neergang

Volgens evolutionisten is de mens een veredeld dier, die uit de diepte via onder andere de apen omhoog is geklommen tot mens en nog hoger zal klimmen. Volgens de Bijbel is het precies omgekeerd. De mens is goed door God geschapen, maar door zijn afschuwelijke ongehoorzaamheid in de zonde gevallen. Sindsdien is het met de mens niet bergopwaarts maar bergafwaarts gegaan. Die weg eindigt niet in de hoogontwikkelde supermens, maar in het eeuwig oordeel, in de hel.

God wijst niemand af die Hem oprecht zoekt

Maar voor de ernstige zoekers is er redding. God zegt: ‘Zoek Mij en leef’ (Amos 5 vers 4). Ga de Bijbel lezen met een hart dat aan God vraagt of Hij zijn Woord aan jou wil duidelijk maken. Nooit heeft Hij iemand die Hem oprecht zocht tevergeefs laten zoeken!