Wie is Jezus?

Dat is een belangrijke vraag. Die vraag zou kortweg te beantwoorden zijn met: lees de Bijbel. De hele Bijbel gaat over Hem, Hij is het centrale thema ervan. Maar ik wil je toch vast een paar dingen over Hem vertellen. Hij staat in het centrum van al Gods plannen. Want plannen heeft God, grootse plannen. Wil je deel uitmaken van die plannen dan is de grote vraag in welke relatie jij tot de Here Jezus staat. Daarom is de vraag: Wie is Jezus, een heel belangrijke vraag met het oog op jouw toekomst. Ik zal een aantal kenmerken over Hem aan je doorgeven. Die staan in de Bijbel, ze zijn dus door jou te controleren. Sommige kenmerken kun je, naast dat ze in de Bijbel staan, ook bevestigd vinden in de schepping of in het leven van mensen die het helemaal met God eens zijn dat Jezus het middelpunt van het heelal is.

Jezus is God, de eeuwige Zoon

Het eerste dat ik van Hem wil zeggen is: Hij is de eeuwige Zoon van God die Zelf ook God is. In het evangelie van Johannes, in hoofdstuk 1 vers 1 lees je: ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.’ Hier vind je drie dingen. In de eerste plaats staat er: ‘In het begin was het Woord’, dat wil zeggen dat het Woord er eeuwig was, het heeft geen begin. Alle dingen hebben een begin, maar het Woord niet. Toen alle dingen een begin kregen was het Woord daarbij aanwezig. Je leest zelfs in vers 2 van Johannes 1 ‘alle dingen zijn door het Woord geworden’, dat wil zeggen dat alle dingen hun bestaan hebben gekregen door het Woord. Het Woord is dus de Schepper van alle dingen. In de tweede plaats staat er ‘het Woord was bij God’, dat wil zeggen dat het Woord zijn eigen, persoonlijke bestaan heeft bij God, niet los van God, maar bij God. In de derde plaats lees je dan: ‘het Woord was God’ dat wil zeggen dat het Woord Zelf God was. Nog een paar teksten waar je kunt lezen dat Jezus God is: Romeinen 9 vers 5 -> ‘Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid.’ Filippiërs 2 vers 6 -> ‘Christus Jezus, die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn.’ 1 Johannes 5 vers 20 -> ‘[Gods] Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven.’

Jezus is God de Zoon Die mens werd

Het tweede belangrijke dat ik je wil vertellen over Jezus staat in Johannes 1 vers 14: ‘het Woord is vlees geworden.’ Dat zegt iets over de menswording van het Woord. Wie is mens geworden? Dat is Jezus Christus, de Zoon van God. Het Woord is dus Jezus Christus. Nu kun je je afvragen waarom Jezus mens is geworden. Het antwoord ligt in de betekenis van de naam Jezus. Bij de aankondiging van zijn geboorte werd gezegd tegen Jozef: ‘en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal zijn volk behouden van hun zonden’ -> Mattheüs 1 vers 20. De naam Jezus betekent: de Here behoudt.

Jezus: de enige zondeloze mens

De mens was in zonde gevallen. Daarvoor moet de toorn van God over hem komen en hem voor eeuwig veroordelen in de hel. De Here Jezus wilde mens worden om dat te voorkomen en de mens te behouden. Door mens te worden kon Hij als mens sterven, dat is het loon van de zonde in ontvangst nemen. Hij stierf onder het oordeel van God, niet omdat Hij enige zonde had gedaan, maar omdat Hij op het kruis de zonden op zich nam van ieder die in Hem gelooft. Als Mens was Hij volmaakt. Hij kende de zonde niet: ‘Hem die geen zonde heeft gekend’ -> 2 Korinthiërs 5 vers 21; Hij deed de zonde niet: ‘Hij die geen zonde heeft gedaan’ -> 1 Petrus 2 vers 22; ‘en in Hem is geen zonde’ -> 1 Johannes 3 vers 5. Hij is de enige Mens die ooit op aarde heeft geleefd die altijd deed wat God wilde.

Jezus is gestorven en weer opgestaan

Nadat Hij op het kruis was gestorven werd Hij in een graf gelegd, waaruit Hij na drie dagen opstond. Zijn dood en opstanding geven aan ieder die gelooft de volle zekerheid van de vergeving van de zonden. Romeinen 4 vers 25 -> ‘ons die geloven in Hem die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt, die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging.’ Na zijn opstanding is Hij nog 40 dagen op aarde geweest. Handelingen 1 vers 3 -> ‘aan wie Hij Zich ook, nadat Hij had geleden, levend heeft vertoond met vele duidelijke bewijzen.’ Na die 40 dagen is Hij naar de hemel teruggekeerd. Handelingen 1 vers 9 -> ‘En terwijl Hij dit zei, werd Hij opgenomen, terwijl zij toekeken, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.’ Hij is niet naar de hemel teruggegaan om op zijn lauweren te rusten. Hij zet zich daar in voor de gelovigen om hen te helpen in hun moeiten op aarde. Hebreeën 4 vers 14-16 -> ‘Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij de belijdenis vasthouden. Want wij hebben niet een hogepriester die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar Eén die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde. Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd.’

Jezus komt terug

Als het ogenblik daarvoor is aangebroken komt Hij terug. Hij komt eerst om allen die Hem kennen op te nemen in de hemel. Daarbij zullen doden in Christus het eerst opstaan en daarna zullen de levende gelovigen veranderd worden om altijd met de Heer te zijn. 1 Thessalonikers 4 vers 16,17 -> ‘Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overbljven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn.’ Daarna komt Hij met hen terug naar de aarde om die te oordelen en haar zo van alle zonde en ongerechtigheid te bevrijden. Openbaring 19 vers 11-16 -> ‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit, heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen zijn als een vuurvlam en op zijn hoofd zijn vele diademen en Hij heeft een geschreven naam, die niemand kent dan Hijzelf. En Hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed, en zijn naam wordt genoemd: het Woord van God. En de legers die in de hemel zijn, volgen Hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties slaat. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hij treedt de wijnpersbak van de grimmigheid van de toorn van God de Almachtige. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een geschreven naam: Koning van de koningen en Heer van de heren.’

1000 jaar vrede

Dan breekt een heerlijke tijd van vrede en gerechtigheid aan. Duizend jaar lang zal Hij regeren samen met de opgenomen gelovigen en zal iedereen die in het vrederijk leeft gelukkig zijn. Openbaring 20 vers 4-6 -> ‘En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aanbeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren. De overige van de doden werden niet levend voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem de duizend jaren regeren. In die duizend jaar is de satan gebonden (Openbaring 20 vers 1-3) ‘En ik zag een engel neerdalen uit de hemel, die de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand had. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem duizend jaren; en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de naties niet meer zou misleiden voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij een korte tijd worden losgelaten.’ Na deze duizend jaar wordt de satan dus een korte tijd losgelaten. In die korte tijd weet hij een massale opstand tegen God en de Here Jezus te organiseren. De strijd die dan volgt is maar kort. De satan wordt geworpen in de hel. Openbaring 20 vers 7-10 -> ‘En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de naties te misleiden die aan de vier hoeken van de aarde zijn, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad; en er daalde vuur neer van God uit de hemel en verteerde hen. En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel waar zowel het beest als de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid.’

De eeuwigheid

Allen die gestorven zijn zonder Christus als Heiland te hebben aangenomen zullen voor de grote witte troon worden geoordeeld en geworpen worden in de hel. Openbaring 20 vers 11-15 -> ‘En ik zag een grote, witte troon en Hem die daarop zat, voor Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan; en er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hades gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. En de dood en de hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood: de poel van vuur. En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur.’ Daarna breekt er een eeuwigheid aan die voor de gelovigen alleen maar heerlijkheid en geluk inhoudt. Openbaring 21 vers 1-7 -> ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, hun God. En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn er meer zijn want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En Hij die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alles nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij zei tot mij: Zij zijn gebeurd! Ik ben de alfa en de omega het begin en het einde. Ik zal hem die dorst heeft, geven uit de bron van het water van het leven om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal Hem een God zijn en Hij zal Mij een zoon zijn.’ Tot in eeuwigheid zal de Here Jezus aanbeden worden. Hij is dat waard.

Jezus: over Hem raak je niet uitgepraat

Over de Here Jezus is nog veel meer te zeggen: al de namen die Hij draagt, die in de Bijbel van Hem te vinden zijn, zeggen iets over zijn veelzijdige heerlijkheid. Hoe meer je in de Bijbel leest, hoe meer je over Hem zult vinden. Er is echt niets of niemand met Hem te vergelijken. Alles wat je kiest in dit leven is oneindig veel lager dan Hij. Wil je bij Hem horen of bij zijn tegenstander de duivel? Het einde van de duivel heb je gelezen. Als je voor Jezus kiest, kies je voor een vreugde zonder einde.