Wie is God?

Die vraag kan gelukkig worden beantwoord, want God heeft Zichzelf geopenbaard, dat wil zeggen God heeft laten zien wie Hij is. We hoeven er geen raad-maar-eens-spelletje van te maken.

Verschillende manieren om te weten wie God is

Er zijn meerdere middelen die God daarvoor gebruikt. In de eerste kun je weten wie God is door om je heen te kijken in de natuur. Romeinen 1 vers 19 en 20 -> ‘Omdat wat van God gekend kan worden, onder hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard – want van de schepping van de wereld af worden wat van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, uit zijn werken met inzicht doorzien.’ In de tweede plaats door de Bijbel, zijn Woord. Je kunt God dus kennen uit wat Hij heeft gedaan, zijn werken zoals die in de schepping, de natuur, zichtbaar worden en God kunnen we kennen uit wat Hij heeft gezegd, zijn woorden, zoals we die in de Bijbel hebben. Er is nog een derde manier waarop God heeft laten zien wie Hij is en dat is door zijn Zoon Jezus Christus. Toen Jezus Christus op aarde was, zag je God. Johannes 14 vers 9 -> ‘Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.’ Als je over Hem in de Bijbel leest, zie je wie en hoe God is. Hij is God geopenbaard in het vlees, het vleesgeworden Woord. 1 Timotheüs 3 vers 16 -> ‘En ongetwijfeld, groot is de verborgenheid van de godsvrucht: Hij [dat is God] is geopenbaard in het vlees.’ Johannes 1 vers 14 -> ‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.’

God is de drieënige God: drie Personen, één God

In Hem zie je dat God een drieënig God is. Hoewel het woord ‘drieënige God’ niet in de Bijbel voorkomt, blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit Mattheüs 3 vers 16 en 17 dat God een ‘drieënig’ God is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Mattheüs 3 vers 16 en 17 -> Nadat nu Jezus was gedoopt, steeg Hij terstond op uit het water; en zie, de hemelen werden Hem geopend en Hij zag de Geest van God neerdalen als een duif en op Zich komen; en zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen gevonden heb.’ In deze verzen zie je hoe de Vader uit de hemel getuigt van zijn Zoon op aarde en hoe de Heilige Geest Zich met de Zoon verenigt door op Hem te komen. Zoiets is alleen mogelijk bij goddelijke Personen. Drie Personen, één God. De Vader is God, 1 Korinthiërs 8 vers 6 -> ‘Dan is er voor ons toch maar één God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem.’ de Zoon is God, Romeinen 9 vers 5 -> ‘En uit hen [de Israëlieten] is naar het vlees de Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid.’ en de Heilige Geest is God. Handelingen 5 vers 3 en 4 -> ‘Petrus echter zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om te liegen tegen de Heilige Geest? … U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God’.

God is almachtig

Verder kun je van God zeggen dat Hij almachtig is. Alles wat Hij wil, kan Hij ook. Van de schepping staat dat Hij die door een woord en een gebod tot stand bracht. Psalm 33 vers 9 -> ‘Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.’ Hij bracht de schepping niet alleen tot stand, Hij houdt haar ook in stand. Hebreeën 1 vers 2 en 3 -> ‘de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft. … en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht.’ Hij zal zijn almacht ook bewijzen in het oordeel dat Hij zal uitoefenen en dat Hij daarvoor de doden zal opwekken. Johannes 5 vers 26-29 -> ‘Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf; en Hij heeft Hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij de Mensenzoon is. Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan: zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel.’ Allen die in het geloof in Christus gestorven zijn zullen die macht merken als zij zullen opstaan met een nieuw lichaam. Filippiërs 3 vers 21 -> ‘Die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen.’

God is alomtegenwoordig

Naast dat Hij almachtig is, is God ook alomtegenwoordig, dat wil zeggen dat Hij overal tegelijk aanwezig is. Voor ons mensen is dat niet begrijpen. Wij kunnen maar op één plek tegelijk zijn. Wij zijn begrensd. God niet. Hij is niet te beperken tot een stukje van het heelal. Maar voor God is die beperking er niet. In Psalm 139 is David zich dat bewust. Psalm 139 vers 7-12 -> ‘Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er; nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen; zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht.’

God is alwetend

Hetzelfde geldt voor het feit dat God alwetend is. God kent alle geheimen van de schepping (Hij is immers de Schepper die alles precies zo heeft gemaakt en de mens mag proberen daar wat van te ontdekken) en Hij kent de diepste geheimen van het menselijk hart en alles wat de mens doet. Petrus erkent dat als hij bij de zee van Tiberias door de Here Jezus openlijk wordt hersteld na zijn zonde van verloochening dat hij de Here Jezus niet kende. Johannes 21 vers 17 -> ‘Heer, U weet alles.’

God is soeverein

God is ook soeverein, dat wil zeggen, Hij hoeft aan niemand rekenschap af te leggen van wat Hij doet. Romeinen 9 vers 20 en 21 -> ‘Ja maar, mens, wie bent u, dat u tegen God het woord opneemt? Zal het maaksel tot zijn maker zeggen: waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat tot eer en het andere tot oneer?’

God is de eeuwige God

God is ook eeuwig, dat wil zeggen, zonder begin en zonder einde. Psalm 90 vers 2 -> ‘Eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God’. Jesaja 40 vers 28 -> ‘Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde.’

God is licht en God is liefde

Eigenlijk kun je in twee woorden zeggen wie God is, namelijk licht en liefde. 1 Johannes 1 vers 5 -> ‘En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duistenis is.’ 1 Johannes 4 vers 8 -> Wie niet liefheeft, heeft God niet gekend, want God is liefde.’ 1 Johannes 4 vers 16 -> ‘En wij hebben erkend en geloofd de liefde die God ten aanzien van ons heeft. God is liefde.’ Alle eigenschappen en kenmerken en alle handelingen van God vloeien daaruit voort.

God is licht

Dat God licht is betekent dat Hij niets met de zonde te maken kan hebben en dat de zonde voor Hem niet kan bestaan. Habakuk 1 vers 13 -> ‘Gij, die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen.’ Hij is rechtvaardig en moet de zonde oordelen. Als gevolg daarvan valt ieder mens onder het oordeel van God, want alle mensen zijn zondaren. Romeinen 3 vers 23 -> ‘Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God.’ Romeinen 5 vers 12 -> ‘daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben.’

God is liefde

Aan de andere kant is God liefde. Dat betekent dat Hij genadig en barmhartig is. Hij wil niet dat mensen geoordeeld worden en voor eeuwig in de hel komen. Johannes 3 vers 17 -> ‘Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.’

Licht en liefde tegelijk waargemaakt door Christus

Hoe moet God nu handelen zonder dat zijn natuur van liefde in strijd komt met zijn wezen van licht? Wat geen mens heeft kunnen uitdenken heeft God in Zichzelf gevonden. De Zoon van God wilde mens worden om dit probleem op te lossen. Hij wilde volkomen recht doen aan het feit dat God liefde is en Hij wilde volkomen recht doen aan het feit dat God licht is. En dat heeft Hij ook gedaan toen Hij aan het kruis van Golgotha hing. Tijdens een afschuwelijke duisternis van drie uren werd Hij daar het mikpunt van al Gods toorn over de zonde. Hij werd tot zonde gemaakt. 2 Korinthiërs 5 vers 21 -> ‘Hem die geen zonde gekend heeft [dat is Christus}, heeft Hij [dat is God] voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem’. Hij onderging de straf die ieder mens verdiende. Hij deed dat in de plaats van ieder mens die erkent tegenover God strafschuldig te staan. Daarom is het kruis tegelijk het hoogste bewijs van het feit dat God liefde is. Romeinen 5 vers 8 -> ‘Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.’ 1 Johannes 4 vers 10 -> ‘Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden.’

God je Vader mogen noemen

Ieder dat gelooft, dat wil zeggen echt met zijn hart heeft aangenomen dat God op die manier zijn liefde voor hem of haar heeft bewezen is een kind van God. ‘Johannes 1 vers 12 en 13 -> ‘Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.’ Zo iemand mag God zijn Vader noemen. Romeinen 8 vers 15 en 16 -> ‘U hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen “Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.’

Wie is God voor jou?

Ken jij God als je Vader? Ja? Geniet je daar ook van en laat jij God ook van jouw liefde voor Hem en zijn Zoon genieten? Of ken je God niet als je Vader? Zou Hem dan niet graag zo willen leren kennen? Ik wil je graag nader kennis met Hem laten maken. Laat maar van je horen.