Wat is de bijbel voor een boek?

Daar wil ik je graag wat over vertellen! De Bijbel is een geweldig boek! Eigenlijk is het een verzameling van boeken, een hele bibliotheek van maar liefst zesenzestig boeken. De inhoud is heel gevarieerd: er staan geschiedschrijvingen in, levensbeschrijvingen, profetieën, brieven enz. De Bijbel is een volkomen uniek boek, totaal anders dan alle andere boeken die ooit geschreven zijn. Ik wil je zeven unieke kenmerken van de Bijbel laten zien waardoor je zult zien dat de Bijbel torenhoog boven alle andere boeken uitsteekt:

1. Uniek in zijn ontstaan

In de eerste plaats is de Bijbel uniek in zijn ontstaan. Ga maar na:

  1. er hebben meer dan veertig schrijvers aan meegewerkt, en dat over
  2. een periode van ruim 1500 jaar, terwijl deze schrijvers kwamen uit
  3. verschillende milieus en alle een andere opleiding hadden genoten, waarbij ze schreven op
  4. heel verschillende plaatsen en onder heel verschillende omstandigheden.

2. Uniek in zijn eenheid

In de tweede plaats is er een opmerkelijke eenheid in dit bijzondere Boek te constateren, ondanks het ontbreken van enige vorm van overleg tussen de schrijvers. Die eenheid blijkt uit de rode draden die door de Bijbel lopen, zoals de grote vragen ‘wie is God’, ‘wie is de mens’ en natuurlijk blijkt die eenheid het meest uit het centrale thema van de Bijbel: de Here Jezus Christus.

3. Uniek in zijn actualiteit

In de derde plaats valt het op hoe de Bijbel een boek is dat in elke periode van de wereldgeschiedenis past. Er is geen tijd of persoon die kan zeggen: de Bijbel heeft geen boodschap voor mij. De Bijbel is sinds zijn ontstaan op elk moment actueel gebleken, in alle voorkomende situaties. Of iemand nu jong is of oud, geleerd of ongeschoold, voor de Bijbel maakt dat niets uit: hij heeft voor ieder wat hij of zij nodig heeft

4. Uniek in zijn verspreiding

In de vierde plaats is de Bijbel uniek vanwege de hoeveel die er in de loop der eeuwen van zijn verspreid. Die hoeveelheid is niet na te rekenen. Miljarden Bijbels zijn verspreid over de hele wereld. De hele Bijbel is in honderden talen vertaald. Gedeelten van de Bijbel zijn in duizenden talen vertaald. Welk boek kan zich in zo’n oplage en zo’n verspreidingsgebied verheugen?

5. Uniek in zijn overleving

In de vijfde plaats heeft de Bijbel nooit een moment gekend dat hij er niet was. De bijbel werd oorspronkelijk geschreven op materiaal dat gemakkelijk verloren ging en moest gedurende vele eeuwen met de hand overgeschreven worden voordat de boekdrukkunst werd uitgevonden. God heeft ervoor gezorgd dat er van het Nieuwe Testament maar liefst meer dan 4000 Griekse handschriften bekend zijn. Van het Oude Testament zijn dat er niet zoveel maar, die er zijn werden nog zorgvuldiger bewaard doordat oude rabbijnen registers bijhielden van alle letters, lettergrepen, woorden en alinea’s zodat de nauwkeurigheid van de overgeleverde tekst van het Oude Testament zijn weerga niet kent als die vergeleken wordt met andere klassieke werken.

Maar de Bijbel is niet alleen uniek wat zijn overleving door de tijd heen betreft, maar ook wat zijn overleving onder de vele heftige aanvallen betreft. Eeuwen lang hebben mensen geprobeerd hem te vernielen en te verbranden om hem uit te bannen. De grootste aanval was in 303 na Chr. toen de grote Romeinse keizer Diocletianus het bevel uitvaardigde alle christenen en hun heilig boek te vernietigen. Toch dook de Bijbel al gauw weer op. De beroemde Franse rationalist Voltaire die in 1778 stierf pochte dat de Bijbel binnen honderd jaar alleen nog maar als antiquiteit te vinden zou zijn. Ironisch genoeg gebruikte de Geneva Bible Society zijn drukpers en zijn huis om stapels Bijbels te produceren. En hoe heeft de Roomse kerk alles in het werk gesteld om de Bijbel buiten bereik van het volk te houden! Zelfs Luther was volgens zijn zeggen al volwassen voordat hij ooit een Bijbel zag. Pas na de hervorming kwam hierin langzaam verandering. Maar daarna ontstond een nieuw soort aanval: die van de bijbelkritiek. Maar ook deze heftige en nog steeds doorgaande aanval wordt door de Bijbel krachtig afgeslagen. De Bijbel is het meest geliefde en meest gehate boek ter wereld.

Uniek in zijn literaire karakter

In de zesde plaats is de Bijbel een verzameling literaire meesterwerken geworden, waardoor de wereldliteratuur grotelijks is beïnvloed. Sir William Jones, één van de grootste taalkundigen en kenners van het Oosten die Engeland ooit heeft voortgebracht, schreef op de laatste bladzijde van zijn Bijbel: “Ik heb deze Heilige Schriften regelmatig en aandachtig gelezen en ben van mening dat dit boek (…) meer verhevenheid en schoonheid, meer zuivere zedelijkheid, meer belangrijke geschiedenis en schonere passages van poëzie en welsprekendheid bevat, dan in alle andere boeken gevonden kan worden, in welke eeuw of taal zij ook geschreven mogen zijn.” Van de Hoofdpersoon van de Bijbel, Jezus Christus, schreef een historicus: “Het is een aanwijzing voor Zijn belangrijkheid, voor de uitwerking die Hij op de geschiedenis gehad heeft en vermoedelijk voor het raadselachtige mysterie van Zijn wezen, dat geen ander wezen ooit levend op deze planeet zo’n geweldig volume aan literatuur onder zo vele volken en talen heeft teweeggebracht, en dat de vloed, verre van weg-ebbend, nog steeds blijft stijgen.”

Uniek in zijn morele karakter

Het zevende en laatste kenmerk is het belangrijkste kenmerk. De morele standaard van de Bijbel blijkt nergens zo duidelijk dan in het feit dat hij zo onverbloemd de zonden en zwakheden van zijn edelste en meest geliefde hoofdfiguren opsomt. Kijk naar David, de geliefde koning van Israel wiens overspel met Bathseba wordt genoemd en ook het oordeel dat God daarover moet brengen. Maar kijk ook naar de genade die God schenkt als er berouw is. Dit volstrekt unieke morele karakter van de Bijbel dwingt de mens tot een keus. Wie ermee in aanraking komt is ervoor of ertegen en dat gaat met de heftigste emoties gepaard.

Tot slot

Het hoofddoel van de Bijbel sluit op het zevende kenmerk aan. Zoals gezegd gaat het in de Bijbel om Jezus Christus. Als de Bijbel enerzijds laat zien wie de mens is en hoe deze door het lezen van de Bijbel aan zichzelf wordt ontdekt, biedt de Bijbel anderzijds aan de zondige mens de kans om aan Gods oordeel over de zonde te ontkomen. Die ontkoming is te vinden bij Christus. Het grote bijbelse antwoord op het morele probleem van de moderne mens is persoonlijke, geestelijke wedergeboorte, ware innerlijke levensvernieuwing door een oprecht en levend geloofsvertrouwen in de gestorven en opgestane Here Jezus Christus.