Wat is bidden?

Kort gezegd is bidden: praten met God. Over bidden zijn heel wat boeken geschreven. Als je er eens eentje wilt lezen, weet ik wel een goeie voor je. Maar je kunt nog zoveel lézen over bidden, waar het om gaat is of je het ook dóet. Praat jij wel eens met God? Daar zit Hij echt op te wachten! Hij wil zo graag dat jij Hem vertelt wat je op je hart hebt. Dat mag je helemaal doen op je eigen manier. Je hoeft hiervoor geen opleiding te volgen, je hoeft niet op bepaalde manier, een bepaalde toonhoogte te praten, je hoeft ook niet een bepaald soort woordgebruik te hanteren alsof God alleen daarnaar zou luisteren. Je mag met God praten zoals je praat met een vriend aan wie je wel het een en ander kwijt wilt, omdat je weet dat hij naar je luistert.

Bidden is praten met Iemand die bestaat

Bidden is niet een beetje in jezelf zitten praten. Zo kan het wel eens lijken als je naar mensen kijkt die aan het bidden zijn. Ze praten wel, meestal met de ogen dicht, maar je ziet de persoon niet tegen wie ze blijkbaar aan het praten zijn. Je hoort ook geen antwoord op vragen die zo in het gebed kunnen worden gesteld. Nee, bidden is een bewust spreken tegen Iemand die er is, al zie je Hem niet. In Hebreeën 11 vers 6 staat: ‘Want wie tot God nadert, moet geloven dat Hij is en dat Hij een beloner is van hen die Hem zoeken.’ Als je dus met God gaat praten, moet je dat doen in het geloof, dat is de overtuiging, dat Hij bestaat én dat Hij ook echt naar je luistert en dat Hij aan het werk gaat met wat je aan Hem vraagt. Dat wil niet zeggen dat je alles direct zomaar krijgt waar je om vraagt.

Een gebed dat God direct verhoort

Zeker zijn er dingen die Hij direct geeft. Als je vraagt of Hij je zonden wil vergeven, krijg je daar direct antwoord op. God spreekt door de Bijbel. Daardoor geeft Hij ook antwoord op gebeden. In de Bijbel staat bijvoorbeeld: ‘Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Johannes 1 vers 9). Belijden is een vorm van bidden. Je zegt tegen God dat je spijt hebt over bepaalde dingen die je hebt gedaan of gezegd of gedacht. God antwoordt dan direct dat Hij dat vergeeft. Je mag zeker zijn van zijn antwoord, omdat Hij dat zo in de Bijbel zegt. God nodigt uit tot gebed. Maar het moet een oprecht gebed zijn.

Het eerste gebed waarnaar God luistert

Het eerste gebed dat God van een mens aanvaardt, is het korte gebed dat eens een mens bad toen hij in de tempel in Jeruzalem stond: ‘O God, wees mij, de zondaar, genadig’ (Lukas 18 vers 13). De man kreeg direct het antwoord van God in zijn hart. Je leest dat hij gerechtvaardigd naar huis ging. Lukas 18 vers 14 -> Ik [dat is de Here Jezus] zeg u: deze ging gerechtvaardigd naar zijn huis.’ Hij had het bewustzijn ontvangen dat God hem inderdaad zijn zonden had vergeven. Dit gebed om genade, waarbij de zondaar met lege handen voor God staat, is het enig juiste uitgangspunt om door God te kunnen worden gehoord. God luistert niet naar mensen die niet breken met de zonde, en zeker niet naar mensen die menen dat God wel naar hen zal luisteren omdat zij zichzelf zo goed vinden. Psalm 66 vers 18 -> ‘Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord.’ Spreuken 28 vers 9 -> ‘Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.’

Zoals een kind met zijn Vader praat

Na het oprechte ‘zondaarsgebed’ te hebben gebeden, gebeden in eigen bewoordingen, is de verhouding tussen de mens en God niet meer die van een zondaar tegenover een heilig God, maar die van een kind tegenover zijn Vader. Je mag dan God als je Vader kennen en Hem vanuit die relatie alles vertellen wat je op je hart hebt. Als de Here Jezus zijn discipelen (zijn leerlingen) iets over bidden wil leren, begint Hij ermee dat zij zich tot de Vader mogen richten. In Lukas 11 vers 2 zegt Hij: ‘Wanneer u bidt, zegt: Vader.’ Wie een levende relatie met de Here Jezus heeft, mag God als Vader aanspreken.

Aardse vaders falen, de hemelse Vader nooit

Er is in gezinsverband niets mooier dan dat kinderen heel spontaan en heel openhartig naar hun vader toe kunnen gaan. Een jongeman met wie ik kennis maakte, was nogal nerveus en onzeker. Dat kwam, zo werd mij verteld, omdat die jongen niet geaccepteerd was door zijn vader. Hoe hij ook zijn best had gedaan om door zijn vader geaccepteerd te worden, telkens werd hij afgewezen. Een vader vertelde me dat hij één van zijn kinderen onder tranen had beleden dat hij nooit echte aandacht voor hem had gehad. Ieder die vader is, weet hoe hij als vader kan falen. Maar de Here Jezus leert je bidden tot een Vader die niet faalt, een Vader die precies weet wat je nodig hebt en naar Wie je met vrijmoedigheid mag gaan.

De deur naar de hemelse Vader staat altijd open

In Efeze 2 vers 18 staat zo prachtig dat wij in ‘één Geest de toegang tot de Vader’ hebben. Deze Vader staat elk moment van de dag en elk moment van de nacht voor je open. Hij is niet te druk, je krijgt geen ‘ingesprektoon’, een antwoordapparaat of de voicemail. Hij is geen slapende God, niet een God die op reis is of om andere redenen afwezig is. 1 Koningen 18 vers 27 -> ‘Toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten en zei: Roept luider, want hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis; misschien slaapt hij en moet wakker worden.’ Hij is een Vader die er altijd is voor jou. “Zo”, zegt de Here Jezus tegen zijn discipelen, “mag je tot God gaan en Hem je Vader noemen.”

God luistert naar eerlijke gebeden

Toch krijg je niet altijd waar je om vraagt. Jakobus 4 vers 3 zegt dat je kunt bidden en niet ontvangt, omdat je verkeerd bidt, om het in je hartstochten te verkwisten. Dat gaat over puur egoïstische gebeden, waarbij je alleen uit bent op eigen voordeel. Wij zijn in staat het gebed op die manier te misbruiken. Het gebed waar God naar luistert is het gebed van de rechtvaardige. Spreuken 15 vers 8 -> ‘Het offer der goddelozen is de HERE een gruwel, maar aan het gebed der oprechten heeft Hij welgevallen.’ Spreuken 15 vers 29 -> ‘Ver is de HERE van de goddelozen, maar het gebed der rechtvaardigen hoort Hij.’ Jakobus heeft het in zijn brief in hoofdstuk 5 vers 16 en 17 over zo’n rechtvaardige, Elia. Jakobus 5 vers 16 en 17 -> ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens van gelijke natuur als wij, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende drie jaar en zes maanden niet op aarde. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort.’ Een rechtvaardige is iemand op wiens leven niets is aan te merken. Als er dingen in je leven zijn die niet goed zijn en je gaat dan naar God om te bidden, zal God tegen je zeggen dat je eerst de verkeerde dingen uit je leven moet verwijderen. Als dat is gebeurd en er is voor zover je weet verder niets aanwezig, ga dan bidden. Elia bad en werd verhoord; hij bad weer en werd weer verhoord.

De vrede van God in je hart en gedachten

Er is nog een prachtig vers over bidden. Dat vind je in de brief aan de Filippiërs. Je leest daar in hoofdstuk 4 vers 6 en 7: ‘Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus.’ Hier staat niet dat je krijgt waar je om vraagt. Hier staat wel dat, als je alles bij God bekend hebt gemaakt, je zijn vrede in je hart krijgt en dat je gedachten gevuld zullen worden met Jezus Christus. Dat is echt een geweldige uitwerking van bidden.

Bidt, en u zal gegeven worden

Hierbij wil ik het laten. Er zou nog veel meer over het bidden te zeggen zijn. Maar ik was niet van plan een verhandeling over het bidden te geven. Wat ik hoop te bereiken met dit kleine beetje wat ik je over het bidden heb verteld, is dat je het gaat doen! Als extra aansporing eindig ik met de woorden van de Here Jezus: ‘Bidt, en u zal gegeven worden’ (Lukas 11 vers 9).