Wat gelooft een christen?

Ik zou natuurlijk kunnen zeggen: de hele Bijbel, van kaft tot kaft. En dat is nog waar ook. En wat er allemaal in de Bijbel staat is niet gering. De christen gelooft alles wat erin staat over God en Jezus Christus, de Zoon van God, over de schepping en de zondeval, over de duivel en de hel, over de redding van het oordeel dat God over de zonde moet voltrekken, over de zegeningen waaraan iedere christen deel heeft en nog veel meer. Dus, als je wilt weten wat een christen gelooft zou ik kunnen zeggen: lees de Bijbel. En dat doe ik ook: lees de Bijbel. Maar ik zal je ook een eindje op weg helpen. Nu wil ik de paar dingen die ik ga opnoemen en die een christen gelooft, niet als een soort geloofsbelijdenis aan je voorschotelen. De bedoeling is dat je inderdaad zelf de Bijbel erop gaat nalezen.

Een christen gelooft

 • dat er ‘maar één God, de Vader, is uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem; en één Heer, Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn, en wij door Hem’ (1 Korinthiërs 8 vers 6);
 • dat God de Schepper is van hemel en aarde; Genesis 1 vers 1 -> ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’ Hebreeën 11 vers 3 -> ‘Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is uit wat zichtbaar is.’
 • dat God de mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen en hem als zijn vertegenwoordiger op aarde de opdracht heeft gegeven de aarde te bebouwen en te bewaren; Genesis 1 vers 27 -> ‘En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem.’ Genesis 2 vers 15 -> ‘En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren.’
 • dat de mens niet gehoorzaam is gebleven aan God maar geluisterd heeft naar de satan en daarmee de zegen van het paradijs heeft verspeeld; Genesis 2 vers 16, 17 -> ‘En de HERE God legde de mens een gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.’ Genesis 3 vers 5 -> ‘De slang echter zei tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.’ ‘En zij nam van de vrucht en zij at en zij gaf ook haar man die bij haar was, en hij at.’ Genesis 3 vers 23, 24 -> Toen zond de HERE God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.’
 • dat de mens door te luisteren naar de satan een zondaar is geworden; Romeinen 5 vers 12 -> ‘Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat alle mensen gezondigd hebben.’
 • dat alle mensen zondaren zijn en als gevolg daarvan zijn onderworpen aan de dood, zowel de lichamelijk dood als de eeuwige dood, dat is eeuwig gescheiden van God in de hel; ‘Romeinen 3 vers 23 -> ‘Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God.’ Romeinen 6 vers 23 -> ‘Want het loon van de zonde is de dood.’ Openbaring 20 vers 15 -> ‘En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur.’
 • dat God ieder mens wil redden van de eeuwige dood; Romeinen 6 vers 23 -> ‘Want het loon van de zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer.’ Johannes 5 vers 24 -> ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven.’
 • dat God daarvoor zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven; Johannes 3 vers 16 -> ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
 • dat ieder die in de Zoon gelooft eeuwig leven heeft; Johannes 3 vers 36 -> ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.’
 • dat ieder die de Heer Jezus, de Zoon van God, als de Verlosser van zijn zonden heeft aangenomen een kind van God is; Johannes 1 vers 12 -> ‘Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven.’
 • dat ieder kind van God de Heilige Geest in zich heeft wonen; Efeziërs 1 vers 13 -> in Wie [dat is Christus] u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte.’
 • dat ieder kind van God God als zijn Vader mag kennen en Hem ook zo mag noemen; Romeinen 8 vers 15, 16 -> ‘Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een Geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader. De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.’ Galaten 4 vers 6 -> En omdat u zonen bent, heeft God de Geest van zijn Zoon in onze harten uitgezonden, die roept: Abba, Vader. U bent dus niet meer slaaf, maar zoon.’
 • dat ieder kind van God eeuwig in het Vaderhuis zal zijn; Johannes 14 vers 2 en 3 -> ‘In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.’
 • dat wie in Christus gelooft een nieuwe schepping is; 2 Korinthiërs 5 vers 17 -> ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden.’
 • dat Christus eens alle dingen nieuw zal maken; Openbaring 21 vers 5 -> ‘En Hij die op de troon zat, zei: Zie Ik maak alles nieuw.’
 • dat God alles aan Christus zal onderwerpen; ‘1 Korinhiërs 15 vers 24-27 -> ‘Daarna is het einde, wanneer Hij [dat is Christus] het koninkrijk aan God de Vader overgeeft, wanneer Hij alle overheid en alle gezag en kracht te niet gedaan heeft. Want Hij moet regeren, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Als laatste vijand wordtd de dood te niet gedaan. Want “Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen”.’ Efeziërs 1 vers 10 -> ‘Dat Hij [dat is God] Zich had voorgenomen in Zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus.’
 • dat het eindresultaat van het werk van Christus is: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; Johannes 1 vers 29 -> ‘Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’ 1 Johannes 3 vers 8 -> ‘Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken.’ Openbaring 20 vers 14 -> ‘En de dood en de hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood: de poel van vuur.’ Openbaring 21 vers 1 -> ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan.’ 2 Petrus 3 vers 13 -> ‘Wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.’

Dit waren zomaar een paar dingen die een christen gelooft. De moeite waard om christen te zijn (of te worden), toch?