Waarom zijn er zoveel verschillen tussen de mensen?

Ik neem aan dat je daarmee bedoelt meningsverschillen en niet dat de ene mens verschillend is van de andere. Zelfs een tweeling die sprekend op elkaar lijkt zijn totaal verschillende mensen. Het zegt iets van de creativiteit van de Schepper dat elk mens uniek is en geen copie van een ander mens. God heeft de mens ook zo gemaakt dat hij de ander nodig heeft. Een mens alleen, zonder enig contact met andere mensen, is geen mens. Een mens is per definitie een gemeenschapswezen. Dit verschil tussen mensen is dus niet verkeerd.

Verkeerd gevolg van verschillen

De problemen ontstaan en de meningsverschillen gaan een rol spelen, zodra de mens niet tevreden is met de plaats die hij in het dagelijks leven heeft. Zodra je met iemand anders omgaat (zoals gezegd is dat normaal voor mensen, het maakt je mens), word je door die ander beïnvloed. En waar gaat het nu fout? De meningsverschillen ontstaan en lopen via ruzie en verbittering ten slotte uit op moord en doodslag als je niet meer tevreden bent en je de ander gaat benijden om wat die heeft. De eerste moord die in de geschiedenis van de mensheid plaatsvond heeft daarmee te maken. De twee oudste kinderen van Adam en Eva, Kaïn en Abel, hadden een verschillende belangstelling. De een werd schaapherder, de ander landbouwer. Niets mis mee.

Twee offers

Het ging mis toen ieder van hen een offer ging brengen. Je leest daarover in Genesis 4 vers 3-5 het volgende: ‘Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten van de aarde aan de HERE een offer; ook Abel bracht er een van de eerstelingen van de schapen, van hun vet.’ En dan komt het: ‘en de HERE sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok.’ Kaïn was jaloers op Abel, omdat het offer van Abel werd aangenomen en dat van hem niet. De HERE wees hem daarop en gaf ook aan wat hij moest doen. Genesis 4 vers 6, 7 -> ‘En de HERE zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.’ Maar Kaïn luisterde niet. Hij pikte het niet. In zijn hoogmoed accepteerde hij niet dat zijn broer een streepje voor had bij God (voor zijn gevoel dan natuurlijk). Hij vraagt aan zijn broer om samen een eindje te gaan wandelen. Als ze op veilige afstand van huis zijn, vermoordt Kaïn zijn broer Abel. Genesis 3 vers 8 -> ‘Maar Kaïn zeide tot zijn broer Abel: Laten wij het veld ingaan. Toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem.’ In de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3 vers 11 en 12, staat de dieper liggende oorzaak: ‘Want dit is de boodschap die u van het begin af hebt gehoord, dat wij elkaar zouden liefhebben; niet zoals Kaïn uit de boze was en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broer rechtvaardig.’

Het offer van Kaïn

Als je echt op zoek bent naar de oorzaak van verschillen tussen mensen kun je van Kaïn en Abel heel veel leren. Maar pas op! Als je er serieus naar op zoek gaat, ontkom je er niet aan dat de spiegel ook aan jou wordt voorgehouden. Laten we nog eens kijken naar wat er toen gebeurde. Kaïn was de eerste die een offer wilde brengen. Hij wilde de Here iets aanbieden. Niets mis mee. Maar waarom wilde hij dat en wat voor soort offer bracht hij? Hij moet ongetwijfeld gehoord hebben van zijn ouders over de zondeval. Zijn ouders zullen hem ook hebben verteld dat zij door hun zonde naakt voor God stonden en dat God Zelf hen bekleedde met vellen van dieren. Genesis 3 vers 21 -> ‘En de HERE God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmee.’ Daarvoor moest dus wel een dier sterven. Een onschuldig dier stierf in de plaats van Adam en Eva. Er vloeide bloed. In Hebreeën 9 vers 22 staat: ‘zonder bloedstorting is er geen vergeving.’ Abel heeft dat begrepen. Hij bracht een offer van zijn schapen. Maar wat doet Kaïn, met wat voor soort offer komt hij bij God? Hij komt met een offer van een vervloekte aarde. Daarom slaat de Here geen acht op het offer dat hij brengt. In plaats van zich te realiseren dat hij een zondaar is, meent hij dat God genoegen moet nemen met de resultaten van zijn geploeter.

Eigen werken tellen voor God niet

Talloos vele mensen redeneren vandaag de dag zo. Waarom zou God hen niet accepteren? Ze geven ieder het zijne, zetten zich ook nog voor anderen in, doen in elk geval niemand te kort. Mooi toch? Nee, toch niet zo mooi als het lijkt. Zulke werken lijken op die schorten van vijgebladeren die Adam en Eva eerst maakten toen ze hadden gezondigd. Genesis 3 vers 7 -> Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.’ Ze meenden zich daarmee voor God te kunnen bedekken. Maar God prikt daar doorheen. Gelukkig nemen zij de bekleding aan die God aanbiedt. Hoevelen menen niet door goede werken behouden te worden? Maar God zegt dat iemand niet behouden kan worden door goede werken te doen, maar alleen door geloof in de Here Jezus Christus alleen. Efeziërs 2 vers 8, 9 -> ‘Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God; niet op grond van werken, opdat niemand roemt.’

Los van God; gevolg: los van de naaste

In plaats van tot inkeer te komen, komt Kaïn in opstand. Dat bewijst dat Kaïn niet wilde buigen voor God. Hij verhardt zich in zijn opstelling en slaat zijn broer dood. Als er niet wordt gebogen voor God, is er ook geen buigen voor de naaste. De minste willen zijn is niet een houding waar je punten mee scoort.

Het offer van Abel

Om dat te leren moet je bij de Here Jezus zijn. Hij kwam in de wereld ‘niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen’ -> Mattheüs 20 vers 28. Hij werd het offer waarnaar het offer van Abel heenwijst, evenals andere vele offers die in het Oude Testament genoemd worden. Hij, de Onschuldige, stierf in de plaats van allen die Hem in het geloof aannemen. Wie dat gelooft, mag weten dat God hem aanziet in de Here Jezus. Efeziërs 1 vers 6: ‘tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons aangenaam gemaakt heeft in de Geliefde.’ De verhouding met God is hersteld en daarmee is de basis gelegd dat ook de verhouding met de medemensen in goede banen wordt geleid. Dat wil niet zeggen dat anderen je niet vijandig zullen behandelen, maar je zult wel in staat zijn zelf de vrede met alle mensen te bewaren. Romeinen 12 vers 18 -> ‘Zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, houdt vrede met alle mensen.’ Waar de liefde van God aanwezig is, zal deze liefde in staat zijn het grootste onrecht te verdragen.