Waarom laat God alles toe?

Zo lijkt het wel eens, hè? Ik kan me die vraag best indenken. Als jij de macht over het heelal had, zou je de zaken wel even op een andere manier laten verlopen. Je zou een eind maken aan alle oorlog, honger, misdaad, drugsgebruik enz. Vooral het walgelijk misbruik van kinderen voor seksuele lustbevrediging zou je voorgoed de wereld uithelpen. Het lijkt wel of er steeds meer misselijk makende vormen van zonde worden bedacht en begaan. Maar ja, jij bent God niet, en je verzucht: wanneer komt hier een eind aan? Ziet God het allemaal wel?

Eens zal God rechtvaardig alle kwaad oordelen

Zeker ziet God het. Er ontgaat Hem niets. En er komt een keer een eind aan alle onrecht. En alle onrecht zal een keer rechtvaardig worden geoordeeld. Niemand die onrecht heeft gedaan zal zijn straf ontgaan. Dat bewustzijn geeft in ieder geval kracht om het uit te houden te midden van zoveel onrecht. Maar daarmee is de vraag nog niet opgelost waarom God alles toelaat. Ik weet niet of ik die vraag wel helemaal kan beantwoorden. Ik weet wel in welke richting je het antwoord moet zoeken.

Het grootste onrecht ooit begaan

Weet je wat het grootste onrecht is dat ooit op aarde is geschied? Het grootste onrecht gebeurde toen Jezus Christus, de Zoon van God, op aarde was en Hij werd vermoord. Toen de Here Jezus aan het kruis stierf, door de moordenaarshanden, werd Hij ook nog eens door zijn God verlaten. Hij riep het uit: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ -> Mattheüs 27 vers 46. Waarom liet God toe dat moordenaars zijn Zoon, Die met vredelievende bedoelingen naar de aarde gekomen was, Die alleen maar het goede met de mens voorhad, zich aan Hem vergrepen? Zag God dat niet? Waarom antwoordde God zijn Zoon niet, toen Die tot Hem om hulp riep? Als ik me indenk wat ik zou doen als iemand één van mijn kinderen zo afschuwelijk zou mishandelen, kan ik God niet begrijpen dat Hij bleef zwijgen terwijl zijn Zoon door zijn schepselen werd beledigd en men Hem mishandelde. Waarom greep Hij niet in?

Hier komt een geheim openbaar dat je moet kennen om het te begrijpen. Dat geheim is dat God liefde is. Hij wil niet de dood van de zondaar, maar dat hij zich bekeert en leeft.

Het oordeel van de zondvloed

In de Bijbel, in 2 Petrus 3 vers 5, 6 schrijft Petrus over de zondvloed die eens over de aarde ging als een oordeel van God. In Genesis 6 wordt de aanleiding van de zondvloed beschreven. Genesis 6 vers 5-7 -> ‘Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde alleen boos was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. En de HERE zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien.’ Noach is de enige die genade vond in de ogen van God. Hij was niet beter dan al die mensen, maar hij had Gods genade gezocht en gevonden. Dat is ook nu de enige uitweg om aan Gods oordeel te ontkomen. Dan zegt God tot Noach: ‘Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij’ -> Genesis 6 vers 13. Je ziet dus dat God wel degelijk ziet wat er op aarde gebeurt. Toen heeft Hij daaraan een eind gemaakt door de zondvloed.

Het is nu als in de dagen van Noach

De Here Jezus heeft, toen Hij op aarde was, ook terugverwezen naar de dagen van Noach als dagen die gekenmerkt werden door boosheid en geweld. Hij heeft gezegd dat vlak voor zijn wederkomst de mensen zullen zijn als in de dagen van Noach. Lukas 17 vers 26, 27 -> ‘En zoals het is gebeurd in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij trouwden, zij huwelijkten uit, tot op de dag dat Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en hen allen verdelgde.’ In die dagen leven we nu. En zoals er toen door God een eind werd gemaakt aan alle boosheid en geweld, zo zal God dat binnenkort weer doen. Maar waarom wacht God daar dan mee? Ik zei al dat Petrus in zijn tweede brief in hoofdstuk 3 schrijft over de zondvloed, het oordeel dat de toenmalige wereld trof. ‘Maar’, zo zegt Petrus verder, ‘de tegenwoordige hemel en de aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. Maar laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefden, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer vertraagt de belofte niet zoals sommigen het voor traagheid houden, maar is lankmoedig over u, daar Hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen.’ -> 2 Petrus 3 vers 7-9.

God is liefde

Hier nog eens het geheim: God is liefde; Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Daarom laat Hij het kwaad nog begaan en wacht nog met het oordeel. Het oordeel komt zeker. Dat oordeel zal worden uitgevoerd ‘door een man [dat is Jezus Christus] die Hij [dat is God] daartoe heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door Hem uit de doden op te wekken’ -> Handelingen 17 vers 31. God ‘heeft Hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij de Mensenzoon is’ -> Johannes 5 vers 27). Ik hoop dat jij hebt erkend dat het grootste onrecht dat deze wereld ooit heeft gekend, gebeurd is om ook jou te redden. ‘Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld’ -> Johannes 3 vers 18.