Seks voor het huwelijk

Een belangrijk thema. Een diep ingrijpend thema. Seks is niet alleen een lichamelijke bezigheid. Het is iets waar de hele mens, met zijn diepste emoties bij is betrokken.

Seks als genotsartikel

Tenminste, als je seks niet ziet als een pure instinctmatige daad, waarbij je jezelf voor een ogenblik overgeeft aan de bevreding van lustgevoelens om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag (of eerder: van de nacht). Dit laatste sluit aan bij de bewering dat we van de apen afstammen. Wie dat gelooft zal seks ook sneller zien als een aandrang van binnenuit waaraan je gewoon moet toegeven en waarbij het niet belangrijk is wie je daarvoor gebruikt. Dit is wel wat ruimer gesteld dan het thema ‘seks voor het huwelijk’, maar het hoort wel degelijk op dat ruimere gebied thuis. Seks is in dat denken verworden tot een genotsartikel, verkrijgbaar tegen betaling of afgedwongen door geweld. Respect en trouw zijn volledig buiten beeld. Ik wil je graag vertellen dat seks door God is bedacht en in de mens is gelegd om als iets heel moois te beleven. Voor een optimaal genot van dit geschenk is het noodzakelijk te letten op de gebruiksaanwijzing die God erbij heeft gegeven: ‘alleen te gebruiken binnen het huwelijk’.

Relatie tussen seks en huwelijk

In de vraag of opmerking ‘seks voor het huwelijk’ ligt de relatie tussen seks en huwelijk opgesloten. Die relatie komt bij de instelling van het huwelijk door God ook duidelijk naar voren. Als we het bijbelvers waar sprake is van de instelling van het huwelijk, eens van wat dichterbij gaan bekijken zul je zien wat Gods bedoeling met huwelijk en seks is. ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn’ -> Genesis 2 vers 24. We moeten hier nu wat meer aandacht aan geven, want dit vers bevat beginselen die van het grootste belang zijn voor je kijk op het huwelijk. Heel nadrukkelijk wil ik je wijzen op de volgorde die je in dit vers aantreft. Er is sprake van een man die a. zijn vader en moeder gaat verlaten, b. zijn vrouw gaat aanhangen en c. met haar één vlees zal zijn.

Verlaten

Wat houdt dat ‘verlaten’ in? Ik denk dat dit begint zodra iemand echte liefde opvat (dus niet zomaar bevangen wordt door een vlaag van verliefdheid) voor iemand, van wie hij of zij mag veronderstellen: dit is mijn toekomstige huwelijkspartner. Dat is de man of vrouw met wie ik samen het leven verder mag doorgaan. Dan gaat zo iemand vader en moeder verlaten. Hij doet een stap naar buiten, uit de omgeving, de sfeer waarin hij helemaal thuis was en zich ook thuis voelde en waarin hij zich bewoog. Daarvoor in de plaats gaat hij zijn gedachten en interesses richten op iets nieuws, op het vormen van een nieuwe cel in de maatschappij. Zijn hele gedachtenleven en al zijn handelingen hebben een nieuwe doelstelling gekregen. Zijn kijk op het leven vindt nu plaats vanuit een totaal andere instelling: niet meer de ouderlijke situatie thuis, maar het nieuw te vormen gezin en thuis. In zijn hele toekomstplanning houdt hij daarmee rekening. Door zo bezig te zijn is hij bezig zich los te maken van zijn vader en moeder, hij is bezig hen te verlaten. Het verlaten is dus een proces dat begint op het moment dat hij ervan overtuigd is dat hij zijn toekomstige vrouw heeft ontmoet. Het definitieve punt van verlaten is de dag van de huwelijkssluiting. Daar trekt hij bij wijze van spreken de deur van het ouderlijk huis achter zich dicht en opent de deur van zijn nieuwe huis als het begin van een nieuw gezin. Dit laatste komt tot uiting in het volgende begrip.

Aanhangen

Het ‘zijn vrouw aanhangen’ ziet op de huwelijkssluiting. Dat is het moment dat die twee voor het oog van iedereen als een nieuwe eenheid door het leven gaan. Het huwelijk is in Gods Woord altijd een zaak van de hele leefgemeenschap. Het is een openbare aangelegenheid. Iedereen wordt ervan in kennis gesteld dat vanaf de huwelijksdag die man en die vrouw samen en onafscheidelijk verder door het leven gaan. Dat is ‘aanhangen’ of anders gezegd ‘aankleven’. Zo nauw en omlosmakelijk zijn zij met elkaar verbonden.

Eén vlees

Als het huwelijk is gesloten dàn pas en dàn alleen volgt als een bekroning het ‘tot één vlees’ zijn. Daarmee wordt deze nieuw gevormde eenheid compleet gemaakt. Dat wil zeggen dat als laatste onderdeel van dit vers de geslachtsgemeenschap plaats vindt. Maar bedenk wel dat die niet op zichzelf staat. Ze is niet als los element verkrijgbaar. Je kunt het niet beleven los van de voorgaande elementen en ook niet in een andere volgorde. Het is de uitdrukking van een totale eenheid, die gegroeid is in het ‘verlaten’, die officieel tot stand gekomen is in het ‘aanhangen’, oftewel de huwelijkssluiting, en die nu haar bekroning en uitdrukking vindt in het ‘één vlees’ zijn, oftewel de geslachtsgemeenschap. Het is heel belangrijk om nog eens te benadrukken: het gaat om het tot uitdrukking brengen van een totále eenheid. Om dit nog meer te accentueren verwijs ik even naar 1 Korinthe 6 vers 16 -> ‘Of weet u niet dat wie een hoer aanhangt één lichaam met haar is?’ Zie je dat hier gesproken wordt over één lichaam, en niet over één vlees? Bij een hoer gaat het alleen maar om haar lichaam en om niets anders. Met zo iemand vorm je geen totale eenheid. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit seksuele contact, zonder dat er sprake is van geestelijk contact, dierlijk is. In het huwelijk vorm je met de ander een eenheid naar geest èn ziel èn lichaam. Je deelt alles met elkaar: je huis, je tijd, je geld, je bed, je belangstelling, je gevoelens, je inzet, je lichaam, je kinderen, je toekomst, echt álles. En het lichamelijk één vlees zijn is dáárvan de uitdrukking. Laat dit alles eens op je inwerken en je zult tot de conclusie moeten komen dat de beleving van seks door God onlosmakelijk wordt gekoppeld aan het huwelijk.

Christus en de gemeente

Er is nog een aspect dat ik moet noemen als het om dit onderwerp gaat en dat is dat het bij het huwelijk gaat om een beeld van de verhouding tussen Christus en de gemeente. Een juist besef van wat God met de seksualiteit heeft bedoeld is alleen te krijgen tegen deze achtergrond. Vanuit dit juiste besef kan dan een juiste praktijk worden opgebouwd. In Efeziërs 5 wordt het voorbeeld van Christus en de gemeente genoemd waarnaar elke relatie tussen een man en een vrouw zich moet richten. Efeziërs 5 vers 31, 32 -> ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en op de gemeente.’ Wat daar staat had God in gedachten toen Hij man en vrouw schiep en het huwelijk instelde als de legitieme sfeer waarbinnen de seksualiteit tot volle ontplooiing mag komen. Daarom wordt er in Efeze 5 verwezen naar Genesis 2 vers 24, Genesis 2 vers 24 -> ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.’ waar je, zoals ik aangaf, de oorsprong van het huwelijk vindt, zoals God het heeft ingesteld. Wanneer Paulus in Efeze 5 vers 31 het vers uit Genesis 2 aanhaalt doet hij dat, geleid door de Geest van God, om de verborgenheid van Christus en de gemeente te verduidelijken.

De aanval op het huwelijk

Een aanval op het huwelijk en de list om seksualiteit los te maken van het huwelijk is in wezen een aanval op de verhouding tussen Christus en de gemeente. De duivel wil niets liever dan alles wat herinnert aan Gods plan met het huwelijk kapot te maken. Wie afwijkt van wat God in zijn Woord over het huwelijk zegt, roept ellende over zich af. Ik heb het al velen horen zeggen: hadden we seksualiteit maar bewaard voor binnen het huwelijk. Dat wordt lang niet altijd direct toegegeven, maar vaak later wel.

Hoe stand te houden

Kun je het als jongere nog wel klaarspelen om rein het huwelijk in te gaan? Zeker weten van wel. Alleen ligt de kracht daarvoor niet in jouzelf, maar in je vertrouwen op God, dat Hij je ervoor kan bewaren om vooruit te grijpen op het huwelijk. ‘Hem nu die machtig is u te bewaren zonder dat u struikelt en u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen met vreugdegejuich, de enige God onze Heiland, door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, vóór alle eeuwen, én nu, en tot in alle eeuwigheid! Amen’ -> Judas vers 24, 25. Is dat geen machtige hulp? Ik hoop van harte dat jij daarvan gebruik maakt.