Reïncarnatie: goed of fout?

Reïncarnatie: fout. De leer van de zielsverhuizing of reïncarnatie houdt in dat de ziel na elk overlijden overgaat in een nieuw menselijk, dierlijk of plantaardig lichaam. Je zou dit het ‘rad van wedergeboorte’ kunnen noemen. Honderden miljoenen hindoes en boeddhisten hangen deze occulte lering aan. Deze leer is een oosterse filosofie, een bedenksel dat voortvloeit uit een verkeerd denken over God en de schepping. De goden van het oosterse denken zijn altijd onpersoonlijk. Ze kunnen niet denken of voelen, hebben geen bedoelingen, nemen geen beslissingen. Ze zijn één met de kosmos.

God

Daar tegenover kennen we uit de Bijbel de persóónlijke God, die de kosmos totaal te boven gaat en er tegelijk als Schepper en Onderhouder nauw mee verbonden is. Hij denkt, voelt, heeft lief, is medelijdend, kan ook toornen, maar kan ook verlossen zonder dat de mens daar zelf iets aan bijdraagt. In de Bijbel zijn de kosmos en de mens goed geschapen. Door een eigen bewuste keus van de mens is deze van God afgevallen en door de zonde van God gescheiden. Hij kan zelf niets aan zijn verlossing van de zonde bijdragen. Het enige dat hij kan doen is zijn zondige daden en zijn zondige toestand voor God belijden. Op grond daarvan schenkt God hem vergeving en verlossing in Christus Jezus.

Bevrijding volgens oosterse filosofie

In het oosterse denken echter, waar noch een oorspronkelijk goede schepping noch een persoonlijke, heilige én liefdevolle God gekend wordt, is er niet zoiets als ongehoorzaamheid die de mens van een toornend God scheidt. Er is slechts “onwetendheid” over de relatie van de kosmische ziel tot de godheid. Daarom moet de mens “verlicht” worden, waardoor zijn ogen van het aardse naar het kosmische worden getrokken en op die manier wordt bevrijd uit het ‘rad der wedergeboorte’. Verlossing is de identificatie met de godheid. De weg hiertoe is yoga, meditatie, goede werken (karma), aanbidding, enz.

Verlossing volgens de Bijbel

Dit alles staat lijnrecht tegenover de Bijbel. De zondige mens is inderdaad ‘onwetend’, maar dat is niet de oorzaak van zijn probleem, maar meer een gevolg van zijn gescheiden zijn van God. Hij kan die scheiding niet overbruggen door goede werken of meditatie, maar alleen door bekering tot God en geloof in Jezus Christus. De reïncarnatie-leer wordt duidelijk weersproken door de waarheid van God, de Bijbel, waarin op diverse plaatsen staat dat de mens slechts eenmaal sterft en dat dan zijn verblijfplaats voor eeuwig vastligt. Prediker 12 vers 5b-7 -> ‘want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan rond op de straat; voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt; voordat de kruik bij de bron verbrijzeld en het scheprad in de put verbroken wordt, en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.’ Hebreeën 9 vers 27 -> ‘het is de mensen beschikt éénmaal te sterven en daarna het oordeel.’ Openbaring 14 vers 13 -> ‘En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf: gelukkig de doden die in de Heer sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun arbeid; want hun werken volgen hen.’