Mag je homo zijn?

Als je bedoelt of de homo als mens er mag zijn, zeg ik: ja. Als je bedoelt of de mens met homofiele gevoelens ook aan die gevoelens mag toegeven, zeg ik dat we eens moeten kijken wat de Bijbel daarvan zegt. Toen God de mens schiep heeft Hij deze, om zo te zeggen, in twee vormen geschapen: een mannelijke en een vrouwelijke. ‘En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen’ -> Genesis 1 vers 27. De Here Jezus bekrachtigt dit scheppingsgebeuren in een confrontatie met de Farizeeën, een groep godsdienstige leiders in die tijd. Hij zegt tegen hen: ‘Hebt u niet gelezen dat Hij die hen heeft geschapen, hen van het begin af als man en vrouw heeft gemaakt en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn?’ -> Matheüs 19 vers 4, 5. Het eerste stuk is een aanhaling uit Genesis 1 vers 27 Genesis 1 vers 27 -> ‘En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.’ en het tweede stuk is een aanhaling uit Genesis 2 vers 24. Genesis 2 vers 24 -> ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen één vlees zijn.’

Het huwelijk: de enige door God ingestelde samenlevingsvorm

Uit de tweede aanhaling zie je de instelling van het huwelijk. Het is door God bepaald dat ‘die twee’, dat wil zeggen een man en een vrouw, ‘tot één vlees zijn’. Het tot ‘één vlees zijn’ geldt overigens alleen voor getrouwde mensen. Dat kun je zien aan de volgorde: eerst vader en moeder verlaten, dan aanhangen en dan pas tot één vlees zijn. Bij de vraag over ‘Seks voor het huwelijk’ ga ik daar nader op in. Wat betreft de homoseksuele praktijk wordt uit Genesis dus al duidelijk dat God daarvoor bij de instelling van het huwelijk geen enkele ruimte geeft.

De liefde van God

Je hoort wel eens dat twee mensen van gelijk geslacht kunnen trouwen als ze elkaar liefhebben en elkaar trouw beloven. Liefde is uit God zegt men dan, dus kunnen ze ook trouwen. Maar deze redenering doet te kort aan wat de liefde van God werkelijk is. Ze haalt de liefde van God naar beneden tot het niveau van onze beleving van liefde. Nooit is Gods liefde in strijd met zijn heiligheid en waarvan Hij de normen heeft neergelegd in zijn Woord.

De Bijbel over homoseksuele praktijken

Omdat wij zo onze eigen opvattingen over liefde hebben was het nodig dat God in Leviticus in klare taal liet opschrijven: ‘En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het’ -> Leviticus 19 vers 22. God verbiedt dus de homoseksuele praktijk. Wie er een homoseksuele levenspraktijk op na houdt, zondigt. Er is maar één manier om hiervan vrij te komen en dat is belijdenis van de zonde en ophouden met in de zonde te leven: ‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming’ -> Spreuken 28 vers 13.

Wat moet je met homofiele gevoelens

Nog een enkel woord voor wie instemt met het bovenstaande, maar toch moeite heeft met zijn homofiele gevoelens. Daar heb ik alle begrip voor en ik zou je ook graag willen helpen naar de mogelijkheden die ik heb. Daarbij neemt de Bijbel de centrale plaats in. Uiteindelijk is het alleen mogelijk om echt vrij te komen van deze drang door de Bijbel en de Here Jezus: ‘Jezus dan zei tot de Joden die in Hem geloofden: Als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk mijn discipelen; en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken’ … ‘Als dan de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn’ -> (Johannes 8 vers 31, 32, 36).

Hulp aan homofielen

Die uiteindelijke vrijmaking neemt niet weg dat het best een poos kan duren voor je vrij bent van die aandrang tot zonde. Het kan een proces zijn, waarbij de duur en de diepte van het proces vaak afhangen van de duur en diepte van je leven als homoseksueel. Maar bevrijding is mogelijk! Als je er eens over wilt praten, kun je contact met ons opnemen. Je kunt ook contact opnemen met het Bureau EHAH – Evangelische Hulp aan Homofielen. Dit bureau is een onderdeel van de Vereniging Tot Heil des Volks, Willemsstraat 33, 1015 HW Amsterdam, tel. 020-6256797.