Heeft Jezus wel bestaan?

Dat Jezus heeft bestaan is een niet te loochenen feit. De Bijbel, met name het Nieuwe Testament, geven ooggetuigeverslagen van zijn geboorte, leven, sterven, opstanding en hemelvaart. Je kunt die getuigenissen lezen in de eerste vier boeken die in het Nieuwe Testament staan. Ze worden wel de vier evangeliën genoemd. Een van de vier schrijvers, Lukas, heeft nauwkeurig historisch onderzoek verricht naar de woorden en daden van Jezus. Twee van de schrijvers, Mattheüs en Johannes, zijn met Hem opgetrokken toen Hij in Israël rondtrok. Zij zijn oog- en oorgetuigen geweest. Aan de historiciteit van Jezus is niet te twijfelen.

De Bijbel is ook een geschiedenisboek

Nu zou je je bedenkingen tegen de Bijbel als historische bron kunnen hebben. Vergeet dan niet dat in de Bijbel veel verteld wordt over een volk dat nog steeds bestaat, Israël. Zoals elk volk zijn geschiedenis heeft, heeft ook Israël die. Die geschiedenis wordt uitvoerig in de Bijbel beschreven. Niemand twijfelt daaraan. Hoewel Jezus voor de Joden niet meer was dan een verleider en ze Hem daarom ook hebben gedood, ontkent niemand van hen dat Jezus ooit in Israël als leraar is opgetreden. Er zijn heel wat mensen van wie we weten dat ze hebben bestaan, omdat bepaalde dingen de ze hebben opgeschreven of die hebben gedragen, bewaard zijn gebleven of zijn ontdekt. Nou, zo is het ook met Jezus. Jezus heeft bestaan.

Bewijzen van het bestaan van Jezus uit de Bijbel

Daarbij komt nog dat zijn komst in deze wereld is voorzegd. De aankondiging daarvan behoort tot de markantste profetische uitspraken. Ik zal er een paar geven, zodat je ze kunt nalezen. In het Oude Testament is zijn geboorteplaats genoemd, namelijk Bethlehem. Micha 5 vers 1 -> ‘En gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is als de dagen van ouds, van de dagen der eeuwigheid.’ En waar wordt Hij geboren? In Bethlehem! Lukas 2 vers 4-7 -> Jozef nu ging ook op van Galiléa uit de stad Nazareth naar Judéa, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en de familie van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. Het gebeurde nu toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij zou baren, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon.’ Toen wijzen uit het oosten kwamen en naar die plaats informeerden en Herodes zijn geboorte als een bedreiging van zijn positie voelde en bij de schriftgeleerden navraag deed, wisten zij hem haarfijn te vertellen dat het Bethlehem was. Mattheüs 2 vers 1-6 -> Toen nu Jezus was geboren in Bethlehem in Judéa, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen naar Jeruzalem en zeiden: Waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om Hem te huldigen. Toen nu koning Herodes dit hoorde, werd hij ontsteld en heel Jeruzalem met hem; en hij liet alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeenkomen en deed bij hen navraag waar de Christus geboren zou worden. En zij zeiden tot hem: In Bethlehem in Judéa; want zo is er geschreven door de profeet: ‘En u, Bethelehem, land van Juda, bent zeker niet de geringste onder de vorsten van Juda; want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israël zal hoeden.’ Hij zou geboren worden uit de lijn van het geslacht David. 2 Samuël 7 vers 16 -> Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vaststaan voor altijd.’ Als zijn geslachtregister wordt verhaald in Mattheüs 1 is er geen Jood die aan de geldigheid daarvan twijfelt, hoewel ze Hem niet hebben aanvaard als de Rechthebbende op de troon van David. Mattheüs 1 vers 1-16 -> ‘Geslachtsregister van Jezus Christus, Zoon van David … en Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus is geboren, die Christus wordt genoemd.’ Ook over het einde van zijn leven staan duidelijke voorzeggingen in het Oude Testament. Zo is er geprofeteerd dat Hij zou worden verraden voor het geringe bedrag van 30 zilverlingen. Zacharia 11 vers 12 -> ‘Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken.’ Zo is het ook precies gebeurd: Judas, de verrader kreeg van de godsdienstige leiders 30 zilverlingen uitbetaald als premie voor de overlevering van Jezus. Mattheüs 26 vers 14-16 -> ‘Toen ging één van de twaalf, Judas Iskariot geheten, naar de overpriesters en zei: Wat wilt u mij geven? Dan zal ik Hem aan u overleveren. Zij nu betaalden hem de dertig zilverlingen uit. En van toen af zocht hij een gelegenheid om Hem over te leveren.’ Dit zijn enkele getuigenissen uit de Bijbel over de historische Jezus.

Buitenbijbelse bewijzen dat Jezus echt heeft bestaan

Ook buiten de Bijbel om zijn er overtuigende bewijzen te leveren van het feit dat Jezus echt heeft bestaan. Zo is er de bekende Joodse geschiedschrijver, zelf geen christen die o.a. het volgende heeft geschreven: “In die tijd leefde Jezus, een wijs mens, als we hem zo mogen noemen. Hij was namelijk iemand die ongelooflijke daden verrichtte en de leraar van mensen die met blijdschap de waarheid aannamen. Op die manier trok hij veel Joden en ook heidenen naar zich toe. Hij was de Christus. En hoewel Pilatus hem op aandringen van de voornaamsten van ons volk tot de kruisdood veroordeelde, werden zijn vroegere aanhangers hem niet ontrouw. Want hij verscheen aan hen weer levend op de derde dag, zoals van God gezonden profeten dit en duizend andere wonderbare dingen van hem van te voren hebben verkondigd.” Zo zijn er nog andere geschiedschrijvers te noemen die in hun schrijven over de tijd waarin Jezus leefde gewag maken van zijn optreden in Israël.

Jezus is zonder tegenspraak een historisch persoon!

Nee, er bestaat geen twijfel over het feit dat Jezus echt, historisch, op aarde heeft geleefd. Maar ja, als mensen per se niet willen geloven, zijn ze ook door de hardste bewijzen niet te overtuigen. Ik hoop dat jij niet tot die categorie hoort.