Een christen is standaard ongelukkig.

Zo wordt wel tegen christen-zijn aangekeken, dat weet ik. Ongelukkig zijn geeft niet een soort christendom waar mensen jaloers op worden. Als dat het standaardbeeld is dat christenen laten zien, zal toch niemand zeggen: Wauw, dat wil ik ook?

Verkeerd gevormde christenen

Helaas zijn niet alle christenen goede weerspiegelingen van het enige standaardbeeld van de christen en dat is Christus. Vaak komt dat omdat men het christenzijn voor de beleving en de praktijk overneemt van anderen. Dat kunnen ouders zijn of ook mensen die een grote invloed op hun manier van denken over de Bijbel hebben. Maar van een persoonlijk onderzoeken van wat de Bijbel over christenen zegt is nauwelijks sprake.

Bedroefd en blij tegelijk

Als ik christenen zie die zich volledig aan Christus en de Bijbel onderwerpen en daar het voedsel voor hun geestelijk leven uit halen, dan zie ik standaard gelukkige mensen. Ik ben christen en ik kan je verzekeren dat ik standaard overloop van geluk. Wil dat zeggen dat ik standaard met een grote grijns op mijn gezicht loop en maar halleluja loop te roepen? Nee dus. Ik heb ook tegenslagen in mijn leven waarmee ik niet direct uit de voeten kan en waar ik zo mijn vragen over heb. Als ik op die tegenslagen ga zitten kijken verdwijnt mijn geluk en word ik ongelukkig en opstandig. Maar als ik me realiseer dat mijn leven in Gods hand is en dat er niets in mijn leven Hem uit de hand loopt en Hij met alles zijn bedoeling heeft, dan komt het geluk en de vrede weer terug, ondanks het verdriet dat er even werkelijk is en mag zijn als de vrede en het geluk. Voor mensen die God niet kennen is dat niet te begrijpen. Moet je horen hoe Paulus dat zegt: ‘als bedroefd, maar altijd blij’ -> 2 Korinthiërs 6 vers 10. Snap jij dat? Ik wel. Voor een christen ligt de reden van zijn blijdschap niet in het zien van de dingen om zich heen. Daar word je niet echt blij van.

Niet kijken naar de omstandigheden, maar naar de Here Jezus

De Here Jezus zegt in Mattheüs 5 vers 4: ‘Zalig zij die treuren’ en daarmee bedoelt Hij mensen die oog hebben voor de ellende die zij om zich heen zien. Die ellende is het gevolg van de zonde die door de mens in de wereld is gekomen. Je wordt er toch niet vrolijk van als je elke leest en ziet wat er aan ellende in de wereld is? Wat moet je ermee? Je kunt ermee naar de Here Jezus gaan. Hij heeft er ook verdriet van. Hij heeft ook gehuild om de gevolgen van de zonde. Hij huilde bij het graf van Lazarus. Johannes 11 vers 35 -> ‘Jezus weende.’ Maar terwijl Hij huilde was er bij Hem de zekerheid dat de Vader Hem altijd hoorde en dat Hij Lazarus zou opwekken uit de doden: ‘En Jezus hief de ogen op naar boven en zei Vader, Ik dank U dat U Mij hebt gehoord. Ik wist wel dat U Mij altijd hoort, maar ter wille van de menigte die rondom Mij staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven dat U Mij hebt gezonden. En na dit gezegd te hebben riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! De gestorvene kwam naar buiten’ -> Johannes 11 vers 41-44. Als de Here Jezus in Mattheüs 5 vers 4 zegt: ‘Zalig zij die treuren’, zegt Hij erachteraan: ‘want zij zullen vertroost worden.’ Dat is het wat christenen, ondanks het verdriet dat zij kunnen hebben, toch blij en gelukkig doet zijn. De Here Jezus heeft in hun leven het laatste woord.

De zonde maakt ongelukkig

Nu is het best mogelijk dat ik ongelukkig ben en dat er ook geen blijdschap in mijn hart is. Dat is het geval als ik gezondigd heb. Dan ben ik echt ongelukkig. Dat ervoer David, nadat hij overspel had gepleegd. Zolang hij zijn zonde verzweeg was hij ongelukkig. Gelukkig komt hij tot berouw over de zonde en belijdt de zonde die hij heeft begaan. Dan krijgt hij ook zijn vreugde weer terug. In Psalm 32 en Psalm 51 spreekt hij uit wat hij voelde toen hij zijn zonde verzweeg en wat hij voelde toen hij zijn zonde had beleden: ‘Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag; want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomers hitte. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zei: Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonde’ -> Psalm 32 vers 3-5. Vanuit dit bewustzijn kon hij de Psalm ook beginnen met: ‘Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; welzalig de mens wien de HERE de overtreding niet toerekent’ -> Psalm 32 vers 1, 2. In Psalm 51 spreekt David erover dat hij zijn vreugde kwijt is door zijn zonde en vraagt hij die vreugde weer te mogen krijgen nu hij zijn zonde heeft beleden: ‘Doe mij blijdschap en vreugde horen, laat het gebeente dat Gij verbrijzeld hebt weer jubelen’ en ‘hergeef mij de blijdschap over uw heil’ -> Psalm 51 vers 10, 14. Ik raad je aan beide Psalmen eens helemaal te lezen. Als je geen Bijbel hebt, zorg dan dat je er een krijgt. Zonder Bijbel kun je niet leven.

Verkeerd onderwijs uit de Bijbel maakt ongelukkig

Een andere reden waarom veel christenen zich ongelukkig voelen is, omdat zij niet de zekerheid hebben van de vergeving van hun zonden. Er zijn groepen christenen die je zelfs proberen wijs te maken dat je dat ook nooit kunt weten. Ja, dan wil ik wel geloven dat je standaard ongelukkig bent. Ik heb net al even uit het leven van David laten zien dat zolang je niet weet dat je zonden vergeven zijn, je niet gelukkig kunt zijn. Maar wanneer grote groepen christenen wekelijks in de preek te horen krijgen dat je niet kunt weten of je zonden zijn kwijtgescholden, ja, dan kun je niet anders dan in de put zitten. Aan het begin van dit stukje zei ik al dat veel christenen standaard ongelukkig zijn door wat ze te horen krijgen alsof dat de waarheid zou zijn, maar dat ze niet zelf de Bijbel onderzoeken of wat gezegd wordt wel daarmee in overeenstemming is.

Het geluk van een kind van God

De Bijbel is er duidelijk over: Ieder die oprecht zijn zonde belijdt, is een kind van God. En is dat geen reden om gelukkig te zijn? Een kind van God kan niet verloren gaan, komt in de hemel, is verzekerd van de zorg van een Vader die altijd het goede voor hem zoekt, heeft een Heiland die altijd voor hem bidt, heeft de Heilige Geest in zich wonen waardoor hij kracht heeft om te leven tot eer van God, waardoor hij de Bijbel kan begrijpen en waardoor hij God als Vader kent. En zo zou ik nog even door kunnen gaan. Ik hoop dat je zelf zult gaan ontdekken dat het enige echte geluk te vinden is bij Christus.