Een christen heeft geen eigen wil.

Dat is een sprookje. Jij ziet christenen zeker als een soort van marionetten: poppetjes die alleen bewegen als God boven aan de touwtjes trekt en zich dan ook precies zo bewegen als God dat door middel van de touwtjes bewerkt. Zo kun je wel poppenkast spelen, maar op die manier bestuurt God christenen niet en ook niet de niet-christenen.

De mens kan kiezen

De mens is door God geschapen met de mogelijkheid om keuzes te maken. Daarbij hoort ook dat de mens zelf verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn eigen keuzes. Dat zie je al bij het eerste mensenpaar, Adam en Eva. God had hen geschapen, in een prachtige omgeving geplaatst en hun de vrijheid gegeven van alles met volle teugen te genieten. Je kunt dat lezen in de Bijbel, in Genesis 1 en 2. Genesis 1 vers 29 -> ‘En God zeide: zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen.’ Genesis 2 vers 9 -> ‘Ook deed de HERE God allerlei geboomte uit de aarde opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten.’ God had slechts één beperking gegeven: er was één boom waarvan ze niet mochten eten op straffe van de dood. Genesis 2 vers 17 -> ‘maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.’ Duidelijke taal, geen misverstand mogelijk.

De mens kiest, maar kiest verkeerd

Maar wat gebeurt er? Adam en Eva laten zich misleiden en verleiden om toch van die boom te eten, waarvan God gezegd had: ‘maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven’ -> Genesis 2 vers 17. Het gevolg is dat ze worden verdreven uit het paradijs en aan de dood onderworpen zijn. Had God niet kunnen voorkomen dat dit gebeurde? Die vraag is al zo vaak gesteld, net zoals zoveel vragen over zoveel leed dat God toch had kunnen voorkomen. Zeker had God dat gekund, maar dan had Hij wel een marionet van de mens gemaakt. God schiep de mens met de mogelijkheid om te kiezen. Dat houdt het risico in dat de mens verkeerd kiest. Met eerbied gezegd heeft God dat risico genomen om daarmee zijn schepsel volledig in tact te laten. Nooit zal de mens zich kunnen verschuilen achter iemand anders. Adam probeerde eerst wel de schuld aan God te geven. Hij zei: ‘De vrouw die U aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten’ -> Genesis 3 vers 12. Maar deze uitvlucht heeft geen grond. Hij had het persoonlijk van God gehoord dat hij niet van die boom mocht eten.

Betrek God bij de keuzes die je maakt

Wat in het paradijs gebeurde herhaalt zich talloze malen in het leven van elke dag bij ieder mens, of hij nu christen is of niet. Het verschil tussen de christen en de niet-chisten is dat van de christen wordt verondersteld dat hij luistert naar God. Zoals God tot Adam iets had gezegd heeft Hij dat nu tot de christen. God heeft de Bijbel gegeven en daarin duidelijk gemaakt wat Hij van de christen verwacht. Zeker heeft de Bijbel ook de niet-christen iets te zeggen. Die boodschap is erg kort: bekeer je tot God met berouw over je zonden en geloof het evangelie, dat de Here Jezus kwam om zondaren te redden en te maken tot kinderen van God. Wie dat doet is christen en kan ook gaan luisteren naar Gods stem door de Bijbel. Maar ook dan blijft de eigen keus volledig overeind. Om bewaard te blijven voor het doen van verkeerde keuzes, zoals Adam deed, is het noodzakelijk naar God te luisteren in een houding van gehoorzaamheid. Als je ernaar verlangt te doen wat God van je vraagt in het besef dat Hij alleen het beste met je voor heeft, wordt het maken van de keuze al een stuk eenvoudiger. Dat geldt voor eenvoudige beslissingen, dat geldt ook voor moeilijke en ingrijpende beslissingen.

Eigen wil, geen vrije wil

De christen, en in feite ieder mens, heeft een eigen wil, hij heeft geen vrije wil. Hij is verplicht naar God te luisteren (hij heeft geen vrije wil, hij is niet vrij om te doen en te laten wat hij zelf wil), maar hij kan kiezen tussen het luisteren naar Gods Woord en het negeren daarvan (hij heeft een eigen wil).

De keus is aan jou

Mozes heeft het volk Israël aan het eind van een reis door de woestijn vlak voordat zij het beloofde land binnengingen de keus als volgt voorgehouden: ‘Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade’… ‘Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de HERE, uw God lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land waarvan de HERE uw vaderen Abraham, Isaäk en Jakob, gezworen heeft, dat Hij het hun geven zou’ -> Deuteronomium 30 vers 15, 19, 20. Als Israël eenmaal in het land is stelt Jozua, de opvolger van Mozes het volk opnieuw voor een keus: ‘Welnu, vreest dan de HERE en dient Hem oprecht en getrouw; doet weg de goden die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de Rivier en in Egypte, en dient de HERE. Maar indien het kwaad is in uw ogen, de HERE te dienen, kiest dan heden wien gij dienen zult: óf de goden die uw vaderen aan de overzijde van de Rivier gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen’ -> Jozua 24 vers 14, 15. Heb jij je keus al gemaakt?

Gods wil contra eigen wil

In het voorgaande heb ik ‘eigen wil’ in positieve zin benaderd. In het spraakgebruik staat ‘eigen wil’ voor: doen waar je zelf zin in hebt, je niet door iemand laten gezeggen. Praktisch komt het dan neer op ‘vrije wil’. Als ‘eigen wil’ op die manier een rol speelt in iemands leven moet dat voor God als zonde worden beleden. Tegenover dit gebruik van de eigen wil staat de wil van God. Ik zal je een paar teksten geven over de wil van God om daarover eens na te denken. Kun je gaan vergelijken of jouw wil met die van God overeenstemt. Hoe meer jouw wil met die God op één lijn komt, des te meer zul je de grootheid van God gaan bewonderen en Hem gaan eren; des te meer ook zal je leven doorstroomd worden van blijdschap en geluk. Hier komen ze:

‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is’ -> Romeinen 12 vers 2;

‘Weest daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is’ -> Efeziërs 5 vers 17;

‘Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heer waardig te wandelen’ -> Kolossers 1 vers 9b;

‘U groet Epafras, die één van u is, een slaaf van Christus Jezus, die altijd voor u strijdt in de gebeden dat u mag vaststaan, volmaakt en ten volle verzekerd in de hele wil van God’ -> Kolossers 4 vers 12;

‘Dit is de wil van God: uw heiliging, dat u zich onthoudt van de hoererij’ -> 1 Thessalonikers 4 vers 3;

‘Dankt in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus jegens u’ -> 1 Thessalonikers 5 vers 18.